Керівник апарату суду - Повноваження

ПОВНОВАЖЕННЯ:

-    Керівник апарату суду відповідно до наданих повноважень:


-    здійснює безпосереднє керівництво апаратом суду, забезпечує організацію роботи структурних підрозділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду;


-    взаємодіє з Державною судовою адміністрацією України, з її відповідним територіальним управлінням, органами суддівського самоврядування, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими установами й організаціями, засобами масової інформації з питань забезпечення діяльності суду; 


-    організовує та контролює ведення діловодства в суді відповідно до інструкції з діловодства;


-    забезпечує підготовку планів роботи суду, які затверджуються головою суду, а також здійснює контроль за виконанням запланованих заходів;


-    затверджує плани роботи структурних підрозділів суду;


-    координує здійснення організаційних заходів щодо підготовки оперативних нарад, виконання інших завдань;


-    здійснює заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та працівників апарату суду, інформаційно-нормативного забезпечення їх діяльності;


-    організовує та забезпечує розроблення і подання на затвердження в установленому порядку структури та штатної чисельності апарату суду, а також кошторису видатків на утримання суду;


-    затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату суду;


-    організовує та контролює роботу з фінансового та кадрового обслуговування апарату суду;


-    забезпечує виконання працівниками апарату Правил поведінки працівника апарату суду, затверджених рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33, правил внутрішнього трудового розпорядку і трудової дисципліни та правила внутрішнього службового розпорядку;


-    є керівником державної служби суду, забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері державної служби;


-    затверджує профілі професійної компетентності посад державної  служби та вимоги до освітньо-професійного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги;


-    організовує проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби та забезпечує його прозорість і об'єктивність;


-    призначає осіб на посади державної служби та звільняє їх з посад;


-    присвоює ранги державним службовцям, які займають посади  державної служби;


-    виконує функції роботодавця для працівників апарату суду, які не є державними службовцями;


-    забезпечує організацію підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;


-    забезпечує ефективне функціонування системи  оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;


-    забезпечує дотримання державними службовцями службової дисципліни;


-    приймає в межах своїх повноважень рішення про заохочення державних службовців та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;


-    здійснює інші повноваження керівника державної служби суду в державному органі відповідно до Закону України «Про державну службу»;


-    здійснює організаційні заходи щодо підтримання приміщення суду в стані, придатному для належного його функціонування, проведення капітального та поточного ремонтів, технічного оснащення приміщень, інформаційно-технічного забезпечення, створення безпечних і комфортних умов для суддів, працівників апарату суду та осіб, які перебувають у суді;


-    забезпечує виконання рішень зборів суддів з питань внутрішньої діяльності суду;


-    здійснює організаційне забезпечення ведення судової статистики, діловодства, обліку та зберігання судових справ, належного ведення архіву та роботи бібліотеки суду;


-    організовує облік, видачу, знищення посвідчень працівників апарату суду, помічників суддів;


-    організовує контроль за обліком речових доказів, не приєднаних до справи, вживає заходів щодо обладнання спеціальних приміщень і сховищ для їх зберігання;


-    виконує доручення голови суду, рішення зборів суддів щодо організаційного забезпечення діяльності суду.


-    Керівник апарату суду в межах повноважень, наданих йому законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу, видає накази з кадрових питань щодо працівників апарату суду (державних службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування), а також щодо помічників суддів (за поданням судді) стосовно призначення на посади, звільнення з посад, переведень на інші посади, просування по службі, встановлення рангів державних службовців, надання відпусток, застосування заохочень, накладення дисциплінарних стягнень, проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності, з адміністративно-господарських питань (відрядження, підвищення рівня професійної кваліфікації (компетентності) працівників апарату суду), а також інші накази що стосуються діяльності роботи суду.


-    На посаду керівника апарату Вінницького окружного адміністративного суду призначається особа, яка має вищу юридичну або економічну освіту, або вищу освіту в галузі державного управління з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, стаж роботи за фахом в місцевому суді не менше трьох років або на керівних посадах за фахом у державній службі не менше трьох років, чи стаж роботи за фахом в інших сферах не менше п'яти років.


-    Керівник апарату Вінницького окружного адміністративного суду може мати не більше двох заступників, якщо фактична кількість працівників апарату суду перевищує 60 осіб.