Заступник керівника апарату суду - Повноваження

ПОВНОВАЖЕННЯ:


-         Здійснює організаційне забезпечення роботи суду у межах делегованих керівником апарату суду повноважень.


-          Спільно з керівником апарату забезпечує організацію роботи працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду та належну організацію функціонування автоматизованої системи документообігу суду.


-          Вживає заходи спрямовані на створення належних умов діяльності суду для ефективного виконання суддями покладених на них повноважень.


-          Організовує та забезпечує ведення діловодства в суді, забезпечує підготовку й складання документів відповідно до інструкції з діловодства в суді, інших актів законодавства України.


-          Контролює впровадження передових технологій організації роботи з документами в суді, забезпечує впровадження електронного суду, функціонування автоматизованої системи документообігу, використання засобів Інтернет, виконання завдань з фіксації судових процесів технічними засобами.


-          Організовує та забезпечує виконання в суді організаційно-технічних заходів у сфері інформаційної безпеки, технічного захисту інформації та протидії кіберзагрозам.


-          Вживає заходів до забезпечення контролю за дотриманням вимог Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, у тому числі в частині застосування автоматизованого розподілу судових справ між суддями.


-          Здійснює організацію доступу суддів і працівників апарату суду до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування у визначеному чинним законодавством порядку, а також контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації.


-          Збирає і узагальнює пропозиції до проекту плану роботи суду, складає проекти планів роботи суду, контролює виконання відповідних розділів плану роботи суду.


-          Забезпечує організацію та проведення загальних зборів працівників апарату суду, робочих нарад, наукових (міжнародних) зустрічей, прес-конференцій та інших заходів.


-          Організовує підтримання приміщення суду в стані, придатному для належного його функціонування, проведення капітального та поточного ремонтів, технічного оснащення приміщень, інформаційно-технічного забезпечення, створення безпечних і комфортних умов для працівників та осіб, які перебувають у суді.


-          Забезпечує спільну роботу працівників апарату суду в ході підготовки необхідних матеріалів у разі віднесення питань до компетенції декількох підрозділів або працівників апарату суду.


-          Організовує роботу і забезпечує контроль за своєчасним та якісним виконанням працівниками суду наказів та розпоряджень голови суду, Державної судової адміністрації України, Вищої ради правосуддя та Верховного Суду в межах делегованих йому повноважень і компетенції.


-          Контролює дотримання працівниками апарату правил внутрішнього трудового/службового розпорядку та етики поведінки.


-          Організовує та проводить наради з питань віднесених до його компетенції, ініціює збори працівників апарату суду.


-          За дорученням керівника апарату суду готує проекти відповідей, що надходять на адресу керівника апарату.


-          Вивчає та узагальнює питання, порушені громадянами в їхніх зверненнях, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян». Контролює організацію роботи щодо виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».


-          Контролює наповнення інформацією офіційного веб-сайту суду веб-порталу «Судова влада України».


-          Забезпечує виконання та необхідне дотримання працівниками суду правил та норм охорони праці та протипожежного захисту.


-          Здійснює інші повноваження з організації роботи апарату суду щодо забезпечення діяльності суду.