Заступник керівника апарату суду - Повноваження

ПОВНОВАЖЕННЯ:

- Здійснює координаційну роботу апаратом суду, забезпечує організованість та злагодженість у роботі підрозділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду щодо організаційного забезпечення діяльності суду.


- Взаємодіє з територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Вінницькій області, правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, органами суддівського самоврядування, іншими установами й організаціями, засобами масової інформації з питань забезпечення діяльності суду.


- Координує здійснення організаційних заходів щодо підготовки оперативних нарад, виконання інших завдань.


- За дорученням керівника апарату суду проводить оперативні наради, організовує розробку службових розпоряджень, інструкцій, положень тощо.


- Організовує спільну роботу працівників апарату суду в ході підготовки необхідних матеріалів у разі віднесення питань до компетенції декількох підрозділів, працівників апарату суду.


- Здійснює заходи щодо забезпечення належних умов діяльності працівників апарату суду та інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності.


- Подає на розгляд керівнику апарату суду пропозиції щодо структури, чисельності та штатного розпису апарату суду.


-  Вносить пропозиції керівнику апарату суду з кадрових питань, зокрема щодо призначення на посади в апарат суду, переведення на інші посади, звільнення з посад, присвоєння рангів державних службовців, заохочення, застосування заходів дисциплінарного впливу та з інших кадрових питань.


-  Очолює атестаційну  та конкурсну комісію. Організовує проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань.


- Виконує доручення керівника апарату суду щодо підтримання приміщення суду у стані придатному для належного його функціонування, створення безпечних та комфортних умов для працівників та осіб, які перебувають у суду


- Забезпечує виконання та необхідне дотримання правил охорони праці та протипожежної безпеки, дотримання працівниками суду правил внутрішнього трудового розпорядку.


- За дорученням керівника апарату суду готує проекти відповідей, на листи, запити, заяви, скарги та пропозиції що надходять на адресу керівника апарату суду.


-    Координує роботу секретарів судового засідання, спеціалістів суду
з забезпечення документального обігу та організації судового процесу, надає їм
методичну та практичну допомогу.


- Координує роботу з ведення кадрового діловодства в суді.


- Організовує проведення навчань з працівниками апарату суду.


- Забезпечує здійснення претензійно-позовної роботи в суді.


- Контролює ведення обліку товарно-матеріальних цінностей суду.


- Вносить пропозиції керівнику апарату суду щодо удосконалення організації діяльності суду.


- Здійснює інші повноваження з організації роботи апарату суду щодо забезпечення діяльності суду.


- Виконує інші доручення голови суду, заступника голови суду та керівника апарату суду.