ВІДДІЛ ПЛАНОВО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ:


- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Вінницького окружного адміністративного суду та складання звітності;


- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;


- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;


- розрахунок та складання бюджетної пропозиції Вінницького окружного адміністративного суду відповідно до бюджетної економічної класифікації видатків; здійснення підготовки пропозицій щодо розподілу виділених бюджетних: асигнувань;


- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;


- ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;


- складення на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством; 


- своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до відповідних бюджетів;


- забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо: використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;


- здійснення інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.


НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПЛАНОВО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ –


МУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
- здійснює безпосереднє керівництво відділом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та господарського забезпечення суду;

- забезпечує виконання покладених на відділ завдань;

- несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку фінансової діяльності установи відповідно до чинного законодавства;

- складає на підставі даних бухгалтерського обліку місячну, квартальну та річну фінансову та бюджетну звітність в порядку, встановленому законодавством;

- бере участь у розробці проектів положень, інструкцій, вказівок з бухгалтерського обліку, типових форм бухгалтерської звітності;


- здійснює облік, систематизацію та зберігання нормативних документів щодо бухгалтерського обліку та звітності;

- планує та розробляє поточні плани асигнувань на утримання суду;

- здійснює контроль за законністю встановлення посадових окладів суддям та працівникам апарату суду, за використанням фонду оплати праці та дотриманням фінансової дисципліни згідно з чинним законодавством;

- відповідає за підготовку та формування в межах встановленого фонду оплати праці штатного розпису суду;

- відповідає за правильність нарахування та перерахування податків до державного бюджету та інших платежів;

- здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним використанням фінансових ресурсів;

- проводить роботу з виконання кошторису утримання суду;

- готує дані з відповідних напрямків роботи бухгалтерського обліку, контролює зберігання документів бухгалтерської звітності, оформлення їх відповідно до встановленого порядку та своєчасне подання їх до архіву;

- готує відповіді з питань обліку, звітності та господарсько-фінансової діяльності Вінницького окружного адміністративного суду за дорученням голови суду, керівника апарату суду на запити відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, організацій та їх фінансових структур чи підрозділів;

- вносить пропозиції голові суду та керівнику апарату суду щодо удосконалення організації діяльності суду з питань бухгалтерського обліку та планово-фінансової діяльності суду;

- здійснює інші повноваження з організації планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та господарського забезпечення Вінницького окружного адміністративного суду.


ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ПЛАНОВО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЛЕЩУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
- здійснює облік, систематизацію та зберігання нормативних документів щодо бухгалтерського обліку та звітності, слідкує за змінами законодавства, щодо питань бухгалтерського обліку і звітності;


- бере участь у розробці проектів положень, інструкцій, вказівок з бухгалтерського обліку, типових форм бухгалтерської звітності;


-приймає участь у плануванні та розробці поточних планів асигнувань на утримання суду;


- здійснює ведення форм меморіальних ордерів бюджетної установи;


- забезпечує відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації;


- здійснює облік юридичних та фінансових зобов'язань, готує платіжні документи та відповідає за передачу платіжних документів в ГУДКСУ м. Вінниці у Вінницькій області;


- складає та проводить облік придбаних цінностей за державним класифікатором;


- розробляє проекти договорів з постачальниками, та веде облік укладених договорів на придбання товарів та послуг;


- відповідає за збереження, розподіл та використання товарно-матеріальних цінностей і обладнання суду;


- проводить інвентаризацію грошових коштів товарно-матеріальних цінностей;


- здійснює облік власного майна;


- приймає участь в складанні бюджетного запиту та розрахунків до нього;


- приймає участь в складанні кошторису та розрахунків до нього;


- розробляє зміни до кошторису та штатного розпису за дорученням керівництва;


- здійснює заходи, направлені на забезпечення доступу до публічної інформації;


- за дорученням начальника управління виконує інші обов’язки у відповідності до правил внутрішнього трудового розпорядку Вінницького окружного адміністративного суду;


- відповідно до наказу керівника апарату суду виконує обов`язки начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та господарського забезпечення у разі його відсутності (хвороба, відпустка тощо).