ВІДДІЛ СЛУЖБИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ:


- реалізація державної політики з питань управління персоналом у Вінницькому окружному адміністративному суді;


- забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом;


- забезпечення організаційного розвитку Вінницького окружного адміністративного суду;


- добір персоналу державного органу;


- прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;


- здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;


- здійснення організаційно-методичного керівництва та контролю за роботою з персоналом;


- документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ СЛУЖБИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ –

БІДЛЕВИЧ ОЛЬГА МІРЧЕВНА


- здійснює керівництво роботою відділу в межах встановлених повноважень; 


- забезпечує ефективне виконання покладених на відділ завдань;


- аналізує практику застосування законодавчих і нормативних актів з питань проведення державної кадрової політики в апараті суду, готує пропозиції щодо її поліпшення;


- розробляє поточні плани роботи відділу та бере участь у розробленні планів роботи суду;


- бере участь у розробці політики та стратегії діяльності суду по відповідним напрямкам роботи відділу та реалізації державної політики з кадрових питань;


- надає методичну та практичну допомогу підпорядкованим працівникам відділу;


- спільно з керівником апарату суду організовує розробку і подання на затвердження в установленому порядку штатного розпису та структури суду;


- готує та подає матеріали щодо зарахування суддів до штату суду;


- вносить пропозиції керівнику апарату суду щодо призначення, звільнення та переведення на інші посади в апарат суду, присвоєння рангів державних службовців, заохочення та з інших кадрових питань. 


- готує відповідні проекти наказів та вносить відповідні записи до трудових книжок;


- контролює виконання планів підвищення кваліфікації працівників апарату суду;


- забезпечує збір інформації та складає графік відпусток суддів та працівників апарату суду, контролює його виконання та готує відповідні проекти наказів;


- здійснює оформлення листків непрацездатності та засідань комісії суду із соціального страхування;


- веде табель у системі «Документообігу адміністративного суду».