Порядок і підстави звернення до адміністративного суду
Порядок і підстави звернення до адміністративного суду


Відповідно до статті 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом.Статтею 6 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) передбачено, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в адміністративному суді, до підсудності якого вона віднесена цим Кодексом.Відповідно до ст. 47 КАС України особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб.
Позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, організації (юридичні особи), суб'єкти владних повноважень (ст. 50 КАС України).Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи користуються в Україні таким самим правом на судовий захист, що і громадяни та юридичні особи України.
Адміністративна процесуальна правосуб'єктність визначена ст. 48 КАС України.До адміністративного суду має право звернутися з адміністративним позовом особа, яка вважає, що порушено її права, свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносин. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ визначена у Главі 1 Розділу ІІ «Організація адміністративного судочинства» КАС України.


Статтею 56 КАС України передбачено, що сторона, а також третя особа в адміністративній справі можуть брати участь в адміністративному процесі особисто і (або) через представника.


Як оформити та подати позовну заяву?Стаття 104 КАС України позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції.Форма і зміст адміністративного позову визначені у статті 105 КАС України.


Адміністративний позов подається до адміністративного суду у формі письмової позовної заяви особисто позивачем або його представником. Позовна заява може бути надіслана до адміністративного суду поштою.


Письмова позовна заява може бути складена шляхом заповнення бланка позовної заяви, наданого судом.


На прохання позивача службовцем апарату адміністративного суду може бути надана допомога в оформленні позовної заяви.  


Адміністративний позов може містити вимоги про:1) скасування або визнання нечинним рішення відповідача - суб'єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень;


2) зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії;


3) зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень утриматися від вчинення певних дій;


4) стягнення з відповідача - суб'єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю;


5) виконання зупиненої чи невчиненої дії;


6) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб'єкта владних повноважень;


7) примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності.


Адміністративний позов суб'єкта владних повноважень може містити інші вимоги у випадках, встановлених законом.Вимоги до позовної заяви визначені статтею 106 КАС України, відповідно до вимог якої у позовній заяві зазначаються:


1) найменування адміністративного суду, до якого подається позовна заява;


2) ім'я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;


3) ім'я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;


4) зміст позовних вимог згідно з частинами четвертою і п'ятою статті 105 цього Кодексу і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів, - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;


5) у разі необхідності - клопотання про звільнення від сплати судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про призначення судової експертизи; про витребування доказів; про виклик свідків тощо;
6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.


На підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги, позивач надає докази, а в разі неможливості - зазначає докази, які не може самостійно надати, із зазначенням причин неможливості подання таких доказів.


До позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб, крім випадків подання адміністративного позову суб'єктом владних повноважень. Суб'єкт владних повноважень при поданні адміністративного позову зобов'язаний додати до позовної заяви доказ надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідачу і третім особам копії позовної заяви та доданих до неї документів. До позовної заяви додається також документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати.


Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її підписання.


Якщо позовна заява подається представником, то у ній зазначаються ім'я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з позовною заявою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.


Інформація про процесуальні права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі.Відповідно до ст.49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.


Особи, які беруть участь у справі, мають право:


1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;


2) знайомитися з матеріалами справи;


3) заявляти клопотання і відводи;


4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;


5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;


6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;


7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;


8) знайомитися з технічним записом, журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і подавати письмові зауваження до них;


9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;


10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;


11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.


Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати  в  суді засвідчені копії документів і витяги з них.
Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право в будь-який час до закінчення судового розгляду збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду. Позивач має право до початку судового розгляду справи по суті змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви
Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право  визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.
Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.


Ознайомлення з матеріалами справи


Згідно ст. 119 КАС України особи, які беруть участь у справі, під час підготовчого провадження можуть знайомитися з матеріалами адміністративної справи, робити з них виписки та копії.


Особи, які беруть участь у справі, під час підготовчого провадження можуть за власний рахунок замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.


Справи, у тому числі ті, що перебувають в архіві суду, видаються для ознайомлення працівниками апарату суду за письмовою заявою на підставі резолюції судді (судді-доповідача), у провадженні якого перебуває справа, а у разі його відсутності - голови суду, його заступника або секретаря судової палати.


Справи для ознайомлення видаються у разі відсутності об'єктивних причин, що унеможливлюють ознайомлення, особам, які брали участь у справі, а також особам, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права та обов'язки (після пред'явлення документа, що посвідчує особу та повноваження відповідно до чинного законодавства).
Ознайомлення з матеріалами справи здійснюється виключно в приміщенні суду в установленому відповідно до розпорядження керівництва суду місці та в присутності працівника апарату суду протягом усього робочого часу суду.


Заявник під час одержання справи для ознайомлення та після ознайомлення з матеріалами справи проставляє відмітки із зазначенням дати, часу видачі та повернення справи після ознайомлення в журналі обліку заяв про надання доступу до матеріалів судових справ та судових рішень та на своїй заяві про видачу справи для ознайомлення, яка долучається до її матеріалів.Порядок отримання копії судового рішення


Порядок проголошення та отримання копій судових рішень визначений статтями 49 та 167 КАС України.
Відповідно до ст. 167 КАС України  судове рішення проголошується прилюдно негайно після виходу суду з нарадчої кімнати. Головуючий у судовому засіданні роз'яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження.


На вимогу особи, яка бере участь у справі, а так само особи, яка не брала участі у справі, але щодо якої суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси чи обов'язки, суд у цей самий день видає копію постанови (або її вступної та резолютивної частин) чи ухвали суду. У разі проголошення в судовому засіданні лише вступної та резолютивної частин постанови суд повідомляє час, коли особи, які беруть участь у справі, можуть одержати копію постанови в повному обсязі. Суд складає повний текст постанови у строк, передбачений частиною третьою статті 160 цього Кодексу.


Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копія судового рішення надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом трьох днів з дня його ухвалення чи складення у повному обсязі або у разі їх звернення вручаються під розписку безпосередньо в суді. Якщо копія рішення надіслана представникові, то вважається, що вона надіслана й особі, яку він представляє.


Судове рішення вважається врученим, у тому числі у разі повернення поштового відправлення, яке не вручено адресату з незалежних від суду причин, та у разі відсутності осіб, які беруть участь у справі, за адресою, повідомленою цими особами суду, або за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, чи для фізичних осіб, які не мають статусу підприємців, за адресою їх місця проживання чи місця перебування, яка зареєстрована у встановленому законом порядку.


Якщо справа розглядається судом за місцезнаходженням суб'єкта владних повноважень і він не був присутній у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, суд не надсилає копії такого рішення, а лише повідомляє суб'єкту владних повноважень у порядку, передбаченому частиною першою статті 38 цього Кодексу, про можливість отримання копії судового рішення безпосередньо в суді.


Особа, яка бере участь у справі, а також особа, яка не брала участі у справі, але щодо якої суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси чи обов'язки, може отримати в суді, де знаходиться адміністративна справа, копію рішення, що є в матеріалах цієї справи, ухваленого адміністративним судом будь-якої інстанції.Порядок видачі судових рішеньПраво на отримання копії судового рішення, відповідно до ст. 167  Кодексу адміністративного судочинства України мають:


• сторона у справі;


• представник сторони;


• інші особи, що брали участь у справі;


• особа,  яка  не  брала участі у справі,  але щодо якої суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси чи обов'язки.


На вимогу особи, що має право на отримання копії судового рішення, суд у цей самий  день видає копію постанови (або її вступної та резолютивної частин) чи ухвали суду. У разі проголошення в судовому  засіданні лише вступної та резолютивної частин постанови суд повідомляє час, коли особа може  одержати  копію постанови  в повному обсязі.


Якщо особа, що має право на отримання копії судового рішення не була присутня у судовому засіданні, копія судового рішення надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом  трьох днів з дня його ухвалення чи складення у повному обсязі або у разі їх звернення вручаються під розписку безпосередньо в суді. 


Якщо під час розгляду справи брав участь представник, копія  рішення  надіслана представникові вважається надісланою й особі, яку він представляє.
Кодексом адміністративного судочинства України, крім направлення судового рішення через відділення зв’язку, також передбачено направлення електронною поштою, або факсимільним зв’язком.


Відповідно до ст. 15-1 Кодексу адміністративного судочинства України видача судових рішень здійснюється на підставі наявних у автоматизованій системі документообігу суду даних.


Відповідно до пункту 6.8.9. Інструкції з діловодства в адміністративних судах України для отримання копії судового рішення в приміщенні суду, особа, що має право на її отримання, повинна звернутись до канцелярії суду з відповідною письмовою заявою. У разі подання заяви представником необхідно додати документ, який підтверджує повноваження представника.


Копія судового рішення засвідчується суддею (суддею-доповідачем) або головою суду.


Після повернення справ із судів апеляційної чи касаційної інстанції копії судових рішень цих судів видаються судом першої інстанції.


Порядок виконання судових рішень


Звернення судових рішень до примусового виконання


Виконання судового рішення є кінцевою стадією судового захисту.    За загальним правилом обов'язковими до виконання є судові рішення (постанови та ухвали), що набрали законної сили. Судові рішення набирають законної сили за правилами статті 254 КАСУ.


    Якщо суд у випадках, визначених статтею 256 КАСУ, допустив негайне виконання постанови, то така постанова є обов'язковою для виконання вже до набрання нею законної сили.


    Постанова або ухвала суду, що набрали законної сили, підлягають виконанню на всій території України. Потрібно мати на увазі, що вони є обов'язковими для виконання і за межами України, якщо особи, які беруть участь у справі, знаходяться там.  Обов'язковість рішень суду визнається однією з основних засад судочинства.


    Рішення суду може бути виконано в добровільному, або в примусовому порядку.


    Примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених Законом України “Про виконавче провадження” випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів”.


    Статтею 257 КАСУ передбачено, що уразі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні.


    Відповідно до пункту 6.2.1. Інструкції з діловодства в адміністративних судах України для виконання судового рішення в адміністративній справі, що набрало законної сили або яке належить виконати негайно, особі, на користь якої воно ухвалено, за її письмовою заявоювидається один виконавчий лист.


    Виконавчий лист видається на руки стягувачу або його представникові, який на заяві про видачу виконавчого листа ставить свій підпис.


    Виконавчий лист про стягнення судового збору надсилається судом відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України.


    У випадках негайного виконання судового рішення, передбачених чинним законодавством, виконавчий лист видається секретарем судового засідання, який брав участь у розгляді справи, а в інших випадках - працівником апарату суду відповідно до розподілу посадових обов'язків.


    Виконавчий лист має відповідати вимогам до виконавчого документа,    встановленим Законом України "Про виконавче провадження"


    Виконавчий лист видається судом першої інстанції. Якщо за результатами перегляду справи суд апеляційної чи касаційної інстанції залишить ухвалене по суті позовних вимог рішення без змін, ухвалить нове судове рішення по суті позовних вимог чи змінить судове рішення, то виконавчий лист видається судом апеляційної чи касаційної інстанції за умови, що заява особи про видачу виконавчого листа надійшла до моменту повернення адміністративної справи до суду першої інстанції.


    Якщо оригінал виконавчого листа втрачено, замість нього адміністративний суд,  який видав виконавчий лист, за заявою стягувача або поданням державного виконавця  може видати його дублікат.

    

   .